Inkoop van bankbiljetten

Privacyverklaring

Notaphilic World is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens als genoemd in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Notaphilic World

Adres: Johan de Wittlaan 7 – 2517 JR Den Haag – Nederland

Telefoon: 070-7012740 en 06-15659336

Email: contact@notaphilicworld.nl

Website: https://www.notaphilicworld.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Notaphilic World verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

Persoonsgegevens personen < 16 jaar

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem contact met ons op via contact@notaphilicworld.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Persoonsgegevens verwerken: doel

Notaphilic World verwerkt uw persoonsgegevens om U te kunnen bellen, e-mailen of op afspraak te bezoeken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.

Persoonsgegevens: bewaartermijn

Notaphilic World bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hebben een bewaartermijnen van twee jaar voor de hierboven genoemde persoonsgegevens.

Persoonsgegevens delen met derden

Notaphilic World verstrekt persoonsgegevens aan derden uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruik cookies of soortgelijke technieken

Notaphilic World gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die we gebruiken zijn noodzakelijk voor de juiste technische en optimale werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies opslaat. Ook kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Persoonsgegevens: inzien, aanpassen, verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Notaphilic World en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@notaphilicworld.nl.

Om zeker te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, stuurt u een kopie van uw identiteitsbewijs mee met het verzoek. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren binnen vier weken op uw verzoek. Ook kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Persoonsgegevens: beveiliging

Notaphilic World neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via contact@notaphilicworld.nl.