Inkoop van bankbiljetten

Algemene voorwaarden

Artikel 1.

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Notaphilic World: de wederpartij bij de overeenkomst met verkoper.
 2. Verkoper: de natuurlijk of rechtspersoon die met Notaphilic World een overeenkomst sluit aangaande de verkoop en levering van goederen.
 3. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Notaphilic World en de verkoper, inclusief wijzigingen of aanvullingen, die de verkoop en levering van goederen door de verkoper aan Notaphilic World ten doel hebben.
 4. Partijen: Notaphilic World en verkoper gezamenlijk.
 5. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt ook communicatie per e-mail of digitaal (bijvoorbeeld via een (mobiele) app of online interface) mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

 

Artikel 2.

Toepasselijkheid

 1. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Notaphilic World en hetgeen daaraan voorafgaat, zoals offertes en biedingen, tenzij die toepasselijkheid geheel of gedeeltelijk schriftelijk is uitgesloten of expliciet anders is overeengekomen.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Notaphilic World voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De algemene voorwaarden van de verkoper, hoe dan ook genaamd, zijn niet van toepassing.
 4. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen Notaphilic World en de verkoper gesloten overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.

 

Artikel 3.

Aanbiedingen
 1. De verkoper geeft zo nauwkeurig mogelijk aan wat hij aanbiedt.
 2. De verkoper staat ervoor in dat:
  • de goederen compleet zijn in de aantallen en volgens de kwaliteiten als overeengekomen;
  • de goederen mogen worden verkocht of anderszins aan derden worden overgedragen zonder dat Notaphilic World hiervoor enigerlei vorm van betaling verschuldigd zal zijn aan derden;
  • Notaphilic World de goederen op de door hem gewenste wijze mag aanbieden en verkopen, waaronder via zijn website, aan afnemers in Nederland en daarbuiten;
  • Notaphilic World afbeeldingen van de goederen mag gebruiken ter ondersteuning en promotie van zijn verkoop, waaronder via zijn website.
 3. Notaphilic World kan bedingen de goederen geheel of gedeeltelijk te laten keuren door een onafhankelijke derde partij. De voorwaarden voor keuring en de uitkomst van de keuring kunnen in de overeenkomst worden opgenomen.
 4. Behoudens het bepaalde in artikel 4, derde lid, is een door Notaphilic World gedaan bod vrijblijvend en herroepelijk en bindt het Notaphilic World niet.

Artikel 4.

Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De verkoper dient de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt en dient zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs bij verkoop van de goederen aan Notaphilic World.
 1. De verkoper wordt geacht voor zichzelf voor eigen rekening en risico te verkopen en kan zich niet beroepen op derden waaronder een lastgever.
 2. De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de verkoper van het definitieve bod van Notaphilic World, het voldoen aan de gestelde voorwaarden en het wederzijdse akkoord van partijen.

 

Artikel 5.

Levering, risico- en eigendomsovergang

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de verkoper de goederen binnen de afgesproken termijn aan Notaphilic World te leveren.
 2. Indien is overeengekomen dat Notaphilic World de goederen afhaalt op een door verkoper opgegeven adres, komen partijen daarvoor schriftelijk een datum en tijdstip overeen. Indien de verkoper nalaat de goederen op de overeengekomen tijd en plaats beschikbaar te stellen, brengt Notaphilic World ter zake gemaakte kosten aan de verkoper in rekening.
 3. De verkoper is verplicht de goederen deugdelijk en, indien van toepassing, conform door Notaphilic World gestelde vereisten te verpakken. Notaphilic World is niet gehouden het verpakkingsmateriaal aan de verkoper te retourneren.
 4. Notaphilic World heeft het recht de goederen te weigeren indien de verkoper niet heeft voldaan aan voornoemde verpakkingsvereisten.
 5. Notaphilic World is niet verplicht een door hem geweigerde zending retour te zenden. Het is de verkoper toegestaan de zending binnen 7 dagen af te halen na een vooraf gemaakte afspraak.
 6. Notaphilic World onderwerpt de goederen na ontvangst aan een fysiek onderzoek en controle. Notaphilic World heeft het recht de goederen te weigeren indien de goederen niet verkeren in de staat op basis waarvan de verkoop tot stand kwam.
 7. Het risico met betrekking tot de goederen gaat over op Notaphilic World indien en nadat deze door de verkoper zijn geleverd op de afgesproken plaats, binnen de afgesproken termijn, op de overeengekomen wijze.
 8. Het eigendomsrecht van de goederen gaat over op Notaphilic World bij betaling.

Artikel 6.

Prijzen

 1. Alle prijzen voor de inkoop van goederen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en/of andere heffingen die van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders is bepaald, zijn de prijzen in euro en dient Notaphilic World in euro te betalen.
 2. Het staat Notaphilic World vrij zich de eigendom toe te eigenen van goederen die door de verkoper worden meegeleverd maar waarvan Notaphilic World heeft aangegeven dat deze niet door Notaphilic World worden aangekocht. Notaphilic World is voor deze goederen geen vergoeding aan de verkoper verschuldigd.

Artikel 7.

Betaling

 1. Notaphilic World zal de ontvangen goederen met bekwame spoed uiterlijk binnen 2 werkdagen betalen, tenzij een andere betalingsafspraak is overeengekomen.
 2. Notaphilic World gaat uit van de juistheid van de door verkoper verschafte gegevens die  benodigd zijn voor het verrichten van de betaling.

Artikel 8.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Notaphilic World is nimmer aansprakelijk voor schade toegebracht aan de verkoper of derden waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Notaphilic World.
 2. Het gestelde onder het eerste lid geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Notaphilic World ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt of erbij zijn betrokken.
 3. Verkoper garandeert dat alle verplichte kosten ter zake van de geleverde goederen zijn voldaan door verkoper en zijn eventuele voorgangers, zoals alle eventueel van toepassing zijnde (wettelijke) heffingen of belastingen.
 1. Verkoper vrijwaart Notaphilic World en (toekomstig) afnemers van Notaphilic World tegen alle aanspraken en vorderingen van derden, waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, (na)heffingen, boetes, retributies, schadevergoedingen etc. Indien verkoper niet direct aan deze vrijwaringsverplichting voldoet, is verkoper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

 

Artikel 9.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze voorwaarden, evenals op alle overeenkomsten door en met Notaphilic World, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze voorwaarden zijn, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter. Notaphilic World behoudt het recht vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen verkoper aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegd zijn dergelijke vorderingen te behandelen. Het voorgaande staat het recht van partijen op hoger beroep en cassatie niet in de weg.